Preskočiť na obsah

Odporučenia rady ZMOS pre obce a mestá

Zverejnené 1.7.2022.

Kategória

https://www.zmos.sk/odporucania-rady-zmos-k-priprave-protestnych-aktivit–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rada Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní 28. a 29. júna 2022 vyhodnotila štrajkovú pohotovosť samospráv schválenú na mimoriadnom sneme a v dôsledku toho konštatovala: 

a)  ekonomická situácia miest a obcí  sa naďalej zhoršuje,

b) zo strany vlády neboli ponúknuté uspokojujúce, efektívne a konštruktívne návrhy, ktoré by reflektovali na oprávnené potreby a požiadavky miest a obcí;

Rada ZMOS odporúča mestám a obciam, aby 

dňom 1. 7. 2022 v súvislosti s obmedzovaním príjmov miestnej územnej samosprávy, nadchádzajúcou ekonomickou nestabilitou a nízkou predvídateľnosťou legislatívy prijímali nasledovné opatrenia:

a) pre zachovanie primárnych úloh miest a obcí obmedzili dotačné schémy podporujúce šport a kultúru,

b) vo vzťahu k vnútornému riadeniu mestských a obecných úradov obmedzili o jednu hodinu úradné hodiny pre verejnosť,

c) prenechali vláde a príslušným orgánom štátnej správy riadenie a realizáciu voľnočasových aktivít pre deti a mládež,

d) žiadali príslušné ministerstva o dofinancovanie výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy v plnom rozsahu,

e) nekomunikovali so štátom na tých úsekoch, ktoré majú primárne informačný charakter,

f) obmedzili prístup k Európskym investičným a štrukturálnym fondom, a to z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov, čím eliminujú riziká prípadných korekcií a ostatných negatívnych dopadov,

g) participovať na verejných zhromaždeniach regionálnych združení organizovaných na úrovni krajov s cieľom poukázať na negatívne dopady legislatívy a ekonomiky na verejné služby zabezpečované mestami a obcami,

h) vysvetľovať obyvateľom sociálno-ekonomické dopady vládnych rozhodnutí na mestá a obce a ich možné riešenia mestami a obcami,

i) pozývať svojich obyvateľov a sociálno-ekonomických partnerov na verejné zhromaždenia za dôstojnosť a stabilitu,

j) pozývať na regionálne verejné zhromaždenia členov vlády

k) vyvesiť na budovy mestských a obecných úradov baner s textom, ktorý bude reflektovať situáciu v samosprávach. 

Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska bude v tejto súvislosti oslovovať predsedov Regionálnych združení a členov Rady ZMOS v súvislosti s technicko-organizačnými detailami prípravy verejných zhromaždení.