Preskočiť na obsah

Zápis matričnej udalosti

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
Poplatok : 10 €

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo
snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní
obidvaja snúbenci.
Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na
spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je
matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.
Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo
príslušnému orgánu cirkvi.
Matrikárka po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.
V Bzinciach pod Javorinou sa sobáše konajú:
v piatok od 12.00 – 17.00
v sobotu od 9.00 – 17.00 hod. v sobášnej sieni obecného úradu.
 

Potrebné doklady:

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo vám poskytne matričný úrad),
 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),
 • úmrtný list (u ovdovelých),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov).
  Cudzinec je pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike povinný predložiť matričnému úradu
  najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o
  ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo je
  rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overeným, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom .
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si
ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným
priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie
priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich
ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude
ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné
priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa sa týmto manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi, priezvisko dieťaťa (detí) sa
uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných
predpisov.

Poplatky:
• 20,- € – Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
• 20,- € – Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky,
• 20,- € – Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
• 70,- € – Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti+ 150 € podľa uznesenia OZ
č.13/2015
• 35,- € – Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym
občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami
• 70,- € – Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
• 200,- € – Uzavretie manželstva medzi cudzincami,
• 200,- € – Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt.

Zmena priezviska

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na
matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena
priezviska za poplatok na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom.

Potrebné je predložiť: 

 • žiadosť,
 • platný občiansky preukaz,
 • sobášny list,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).
  Poplatky: bez poplatku.

Zápis narodenia dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika
vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
Potrebné je predložiť:
Dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):

 • občiansky preukaz rodičov,
 • sobášny list,
  Dieťa narodené slobodnej matke:
 • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na
  matrike),
 • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným
  vyhlásením rodičov na matrike),

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode,
 • občiansky preukaz,
  Dieťa narodené vdove:
 • sobášny list,
 • úmrtný list zosnulého manžela,
 • občiansky preukaz.
  Poplatky: bez poplatku.

Určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťu

Ak rodičia nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu
otcovstvo súhlasným vyhlásením.
Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz otca aj matky
 • čestné prehlásenie o rodinnom stave matky
 • právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Občan môže mať v tom istom čase iba
jeden trvalý pobyt na jednom mieste.
Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, pritom je však povinný za
týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony je
povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca.
Potrebné doklady:
Vlastník domu alebo bytu:

 • platný občiansky preukaz
 • list vlastníctva vydaný správou katastra (nie z katasterportal.sk)
 • platný cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve, ak nemá občiansky preukaz
  U dieťaťa do 15 rokov sa predkladá rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.
  Nájomca domu alebo bytu:
 • platný občiansky preukaz
 • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
  Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti
 • platný občiansky preukaz

Vlastníci s listom vlastníctva vydaným správou katastra potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom
lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana pred zamestnancom ohlasovne pobytu. Prihlásenie
je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasované osoba predloží ich úradne overené súhlasy.
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom
občianstve.
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan zdržiava viac ako 90
dní. Pri hlásení prechodného pobytu je potrebné predložiť doklady ako pri hlásení trvalého pobytu. 
Ak sa skončí prechodný pobyt pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto
skutočnosť ohlásiť.
Poplatok za vydanie potvrdenia o pobyte: 5 eur

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. Matrika zapíše úmrtie do
knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o
vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.
Potrebné doklady:

 • list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom,
 • občiansky preukaz zosnulého.
  Poplatky: bez poplatku.

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov: rodný list, sobášny list, úmrtný
list, ktoré sa týkajú jeho osoby a členov rodiny.

Potrebné je predložiť: občiansky preukaz.
Poplatky: 5 € .

Osvedčenie podpisu a fotokópie

Pri osvedčení podpisu občan predkladá:

 • platný občiansky preukaz
 • listinu, na ktorej má byť podpis úradne osvedčený
  Poplatok: 2,- €

Pri osvedčení fotokópie občan predkladá:

 • platný občiansky preukaz
 • originál listiny
 • fotokópia listiny zhodná s originálom
  Poplatok: 2,- € za každú, aj začatú stranu