Čo tak ísť sa prejsť so psíkom mimo obce?

Ak by sa dotyčný išiel prejsť so psíkom mimo obce spravil by 3 dobré veci:

 • Urobil by si prechádzku on, čo by mu určite prospelo
 • Urobil by si prechádzku psík, ktorému by to tiež prospelo
 • Neznečisťovali by sa priestory, kde sa často pohybujú deti

Čo vy na to pán E.M. ???!!!

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č.   6 / 2020

o podmienkach držania psov na území obce Bzince pod Javorinou

Článok  IV.

Zákaz vstupu so psom

 1. Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:
 2. verejných detských ihriskách a pieskoviskách,
 3. areál ZŠ s MŠ
 4. zdravotné stredisko
 5. futbalové a multifunkčné ihrisko
 6. kultúrnych domoch
 7. cintorínoch a na pietnych miestach,
 8. parku Ľ.Podjavorinskej
 9. centre obce – Tržnica, OcÚ, Amfiteater.

Článok  V.

Znečisťovanie verejných priestranstiev

 1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto.
 2. Venčenie psov je zakázané v miestach podľa čl.IV, bod 1. Miestami pre venčenie psov sa určujú priestory mimo zastavanej časti obce.
 3. Určeným miestom na psie výkaly sú nádoby na zmesový komunálny odpad

Zverejnené 3. marca 2022.
Upravené 22. marca 2022.