Preskočiť na obsah

Spoločenské organizácie

ZO SZPB v Cetune

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Cetune má 44 členov. Členskú základňu tvoria  hlavne žijúci občania Cetune, ktorí prežili hrôzy vojny a zapájali sa aj do protifašistického odboja. Čestným predsedom ZO SZPB v Cetune je Ing. Rudolf Gašparí

Únia žien Slovenska

Miestna organizácia únie žien Slovenska
Úvod:

Občianske združenie Únia žien Slovenska (ďalej len „ÚŽS“) je nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien a do novembra roku 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien Slovenska.
ÚŽS má 11 821 členiek registrovaných v 8 krajských organizáciách –Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členkou sa môže stať každá občianka Slovenskej republiky, ako aj občianka iného štátu s trvalým pobytom na území Slovenska, ak dosiahla vek 16 rokov a stotožňuje sa so stanovami ÚŽS. Hlavným poslaním občianskeho združenia je snaha o tvorbu a zabezpečenie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

Poslanie:
Základnými programovými cieľmi ÚŽS sú:

a) sledovať dodržiavanie všetkých práv žien, detí a rodín v súlade s už prijatými medzinárodnými dohovormi a ostatnými platnými predpismi a iniciovať v prípade potreby ich novelizáciu, resp. tvorbu ďalších predpisov
b) verejne vystupovať proti rôznym formám diskriminácie a intolerancie voči ženám v politickom, ekonomickom, spoločenskom a rodinnom živote
c) dbať o pozdvihnutie významu materstva a rodiny, prispievať k zachovaniu úplnej a zdravej rodiny a reprodukčného zdravia ženy
d) presadzovať právne normy riešenia sociálne–ekonomických potrieb žien a rodiny vôbec, so zvláštnym zreteľom na osamelé ženy, neúplné rodiny, rodiny so zdravotne postihnutými členmi
e) aktivizovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote štátu, miest a obcí a zapájania sa do podnikateľských a charitatívnych aktivít
f) rozvíjať vlastenecké cítenie žien, úctu ku kultúrnemu dedičstvu a ľudovým tradíciám, vytvárať priestor pre záujmové činnosti, umelecké, kultúrne a oddychové aktivity v mieste bydliska
g) vytvárať podmienky na poskytovanie poradensko-právnych konzultácií, uskutočňovanie vzdelávacích aktivít
h) spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi štátnej správy a samosprávy pri riešení ekonomických, sociálnych a spoločenských potrieb, získať podporu pre ich aktivity
i) spolupracovať so ženskými, rodinnými a ďalšími programovo príbuznými organizáciami, spolkami a združeniami v SR i v zahraničí, pri plnení vyššie uvedených úloh. Podporovať svoje zástupkyne pri medzinárodných aktivitách.

Miestna organizácia:

Jednou zo spoločenských organizácií, ktorá aktívne pracuje v obci Bzince pod Javorinou je Únia žien Slovenska. Ženské hnutie má v našej obci dlhoročnú tradíciu.  Svedčí o tom i záznam v obecnej  kronike z roku 1962:  … výbor žien pri Miestnom národnom výbore (MNV)  usporiadal tanečnú „Anenskú zábavu“. Nečakaný finančný príjem bol použitý na vybudovanie tanečného betónového kola vo dvore MNV. Z iniciatívy výboru žien sa uskutočnilo predstavenie divadelnej hry „Vietor do tvári“, ktorá sa obecenstvu páčila …  Kedy bol tento výbor založený, meno prvej predsedníčky, mená členiek, či rozsiahlejší popis činnosti, žiaľ kronikár nezachytil. Ďalší doložený zápis je z roku 1974, keď predsedníčkou vtedy už Miestnej organizácie slovenského zväzu žien (MO SZŽ) boli v Bzinciach pod Javorinou pani Oľga Gabrišová a v Cetuni pani Viera Machovicová. MO SZŽ  organizovala jubilejné svadby (oslavy strieborných, zlatých, či diamantových výročí manželských párov), slávnostné posedenia spisovateľov, ktorí prichádzali do obce pri príležitosti  celoslovenského kola „Podjavorinskej Bziniec“. Výbor SZŽ usporiadal tiež zájazd do Bratislavy na výstavu výšiviek „Krása života“ spojené s návštevou divadla. Dňa  12.marca 1976 pri príležitosti 30.výročia založenia ženského hnutia na Slovensku navštívila  našu obec predsedníčka Slovenského zväzu žien – pani Elena Litvajová. Pri tejto príležitosti inštalovali bzinské ženy výstavu ručných prác. K hrobu Ľ.Podjavorinskej položila E.Litvajová kyticu kvetov.

Nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien je Únia žien Slovenska (ÚŽS), ktorá do novembra 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien Slovenska. V radoch našej organizácie sa vystriedalo množstvo generácií žien,  doložené sú však len tri známe predsedníčky:  pani Elena Kučerová, pani Oľga Gabrišová a pani Zdenka Prokešová. Práve posledné dve menované sa zaslúžili  o najväčší rozmach hnutia  žien v obci v posledných troch desaťročiach minulého storočia.  Z podnetu pani Gabrišovej bol založený ženský spevácky súbor Klenotnica, ktorý existuje dodnes.  Pani Prokešová iniciovala v roku 2005  udelenie čestného občianstva  našej obce generálmajorovi Jozefovi Brunovskému.   Činnosť žien zahŕňala aj množstvo iných aktivít –  organizovali v obci oslavy medzinárodného dňa žien, dňa detí, plesy a tanečné zábavy (v bývalom družstevnom klube), rôzne kurzy (varenia, pečenia medového pečiva, kurz šitia, studenej kuchyne),  stretnutia troch generácii žien, či zájazd do Trenčína pre viacdetné matky pri príležitosti Dňa matiek. Nemožno nespomenúť ani humanitárne a športové akcie, napr. zbierky šatstva, beh Terryho Foxa, …  Ženy organizovali besedy k SNP, stretnutia so spisovateľkami,  či predvianočné posedenia, návštevy domova dôchodcov, vystúpenia folklórnej skupiny Kasanka. Každoročne prispievali programom na Ples podjavorinských rodákov v Bratislave.

V dnešnej uponáhľanej dobe sa dvanásťčlenný výbor  organizácie pod vedením Ing. Miroslavy Kičkovej (od r. 2010) naďalej snaží organizovať pre ženy rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Organizácia má v súčasnosti 30 členiek.
V uplynulých rokoch sa bzinským ženám podarilo uskutočniť tieto úspešné akcie:  turistický pochod „Krajom Ľudmily Podjavorinskej“ (spolu s turistickým oddielom miestnej základnej školy a DHZ v Bzinciach p.Jav.), zumba popoludnie (v spolupráci s DHZ v Bzinciach p. Jav.). Každoročne v spolupráci s Obecným úradom a deťmi z miestnej základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej  organizujú ženy pre ženy miestne oslavy Medzinárodného dňa žien. Počas dní obce pravidelne pripravujú výstavku „Kvety a plody jesene“, ktorá je inštalovaná v priestoroch Obecného úradu. Už štvrtý rok  2x ročne (na jar a na jeseň) zabezpečujú údržbu zelene pri Dome smútku v Bzinciach pod Javorinou. Miestna organizácia Únie žien sa pravidelne zúčastňuje spoločenských a kultúrnych akcií realizovaných v obci Obecným úradom, či ostatnými spoločenskými organizáciami.
V roku 2012  pre ženy i širokú verejnosť pripravuje organizácia  v spolupráci s Obecným úradom oslavy Medzinárodného dňa žien,  aprílový turistický pochod „Krajom Ľudmily Podjavorinskej“, či športové  „Zumba popoludnie“, ktoré sa uskutoční v júni.  Bzinské ženy rady uvítajú nové členky vo svojich radoch i nové podnety na rôzne kultúrne a spoločenské akcie.