Preskočiť na obsah

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Zverejnené 20.9.2022.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany
prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne
na adresu: Obec Bzince pod Javorinou, Dr. Rudolfa Macúcha 348/1, 916 11, alebo elektronicky na
adresu: monika.znachorova@bzince-pod-javorinou.dcom.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Peter Kadlec, 916 11 Bzince pod Javorinou, Hrušové 940 žiada o vydanie súhlasu na výrub
drevín: borovica – 2ks na pozemku reg. C-KN, parc. číslo 5/10, ostatná plocha s celkovou výmerou
5129 m², vedená v liste vlastníctva č.1925, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 14.09.2022. Ústne
pojednávanie a miestna obhliadka sa uskutoční dňa 29.09.2022 o 10:30 hod. na mieste výskytu
dreviny.