SIEA zateplenie obecného úradu

Informácia pre občanov
Obec Bzince pod Javorinou získala finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so sprostredkovateľským
orgánom SIEA vo výške 204 676,64 Eur a zrealizovala stavbu „Obecný úrad – zníženie
energetickej náročnosti stavby“ v obci Bzince pod Javorinou. Cieľom projektu je zníženie
spotreby energie pri prevádzke verejných budov. V rámci zníženia spotreby energie v budove
obecného úradu sa realizovala izolácia stien, izolácia strechy, výmena okien a vstupných
dverí, výmena vykurovania, výmena zdrojov svetla a vytvorenie fotovoltaických zdrojov.
Týmito opatreniami sa podstatne znížia náklady na vykurovanie objektu čím sa zníži aj
negatívny vplyv budovy na životné prostredie vďaka nižším emisiám zo spaľovania zemného
plynu.

Zverejnené 4. novembra 2022.
Bez úpravy .