Preskočiť na obsah

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Zverejnené 16.12.2022.

Kategória

O z n a m
Podľa Nariadenia vlády č. 103/2022 vo veci poskytnutia jednorazových dotácií na podporu
humanitárnej pomoci, § 3a ods. 1 písm. e), možno požiadať o  dotáciu vo výške 100 Eur určenú
 nezaopatreným deťom, ktorým bolo vykonateľným rozhodnutím súdu určené výživné  najviac  vo
výške  150 Eur.
Žiadateľom o dotáciu je fyzická osoba (rodič dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa), ktorá je
prijímateľom súdom určeného výživného.
Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť posledné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.
Žiadosť možno podať do 31.12.2022 elektronicky, poštou, alebo osobne na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v rámci úradných hodín.