Preskočiť na obsah

Nájomné byty – Cetuna

Zverejnené 6.4.2022.

Kategória

O Z N A M

Obecný úrad Bzince pod Javorinou oznamuje záujemcom o obecné nájomné byty(ONB), že od apríla 2022 je možné si podávať žiadosti na lokalitu Cetuna (bývalá MŠ). Jedná sa o 11 bytov, ktoré budú postavené v stavbe – objekt so súpisným číslom 1272, parcela registra „C“, parc. č. 3304/9, nachádzajúca sa v katastrálnom území Horné Bzince, zapísaná na LV č. 1925 nasledovne:

  •  dvojizbové byty v počte 8
  •  trojizbové byty v počte 3.

Predpoklad ukončenia výstavby ONB je marec 2023. Pri podávaní žiadostí je potrebné splniť podmienky podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2022. Tlačivo žiadosti o pridelenie ONB nájdete na web stránke obce v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ alebo u pani Znachorovej na Obecnom úrade. Vyplnenú žiadosť s potrebnými dokumentami odovzdajte na Podateľni Obecného úradu alebo pošlite poštou najneskôr do 30.9.2022.