Preskočiť na obsah

Požiadavky samospráv z protestného zhromaždenia

Zverejnené 23.2.2023.

Kategória

Bratislava – 22. februára 2022 – Súčasťou dnešného protestného podujatia Združenia miest a obcí Slovenska s názvom „Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom“, pred parlamentom, bolo aj predstavenie požiadaviek miest a obcí. 

Požiadavky samospráv vyplývajúce z rokovaní regionálnych štruktúr, rokovaní predsedníctva ZMOS, podnetov z členských miest a obcí určené pre dočasne poverenú Vládu SR a Prezidentku SR: 

Kompenzácia energií: za obdobie od októbra do decembra 2022; stanoviť výšky kompenzácii cien energií pre verejný sektor po 31.03.2023; zastropovať ceny  elektrickej energie do výšky max. 100 €/MWh, plynu do výšky max. 50 €/MWh energií; kompenzovať ročné  zúčtovacie faktúry za rok 2023, ktoré odberatelia obdržia v 1.Q/2024; kompenzácie pre územia, ktoré nie sú plynofikované a pre alternatívne vykurovanie; zrušiť zálohové platby za energie a zaviesť platby na základe skutočnej spotreby; kompenzovať zvýšené ceny distribučných poplatkov, prípadne ich znížiť na pôvodnú úroveň z roku 2022; nevyrubovať penále a pokuty; transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť nakupovaných komodít energie a tepla a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. 

Poukázať nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré sú v roku 2023 vyčlenené na kompenzáciu vysokých cien energií, do rozpočtov miest a obcí vo forme mimoriadnej dotácie. 

Bezodkladne dofinancovať originálne kompetencie na úseku školstva – materské školy, školské kluby, centrá voľného času, základné umelecké školy a školské jedálne, z dôvodu zvýšených nákladov na energie a to takým istým spôsobom ako bude dofinancovaný prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. 

Dofinancovať výpadok príjmov samospráv z titulu zavedenia daňového bonusu

Aktivovať samostatnú kompenzačnú schému na dodávky tepla (odberatelia tepla v nebytových objektoch nie sú adresátmi kompenzácií a zastropovania cien tepla opatreniami Vlády SR. Jedná sa

predovšetkým o administratívne a komerčné budovy, ale aj objekty slúžiace na verejné účely, ako sú školy, škôlky, zdravotnícke zariadenia, verejné inštitúcie). 

Garantovať kompenzácie na 12 mesiacov pre mestá aj obce ako i pre obchodné spoločnosti, kde je mesto alebo obec 100 percentným majetkovým vlastníkom. 

Zastaviť prijímanie legislatívy destabilizujúcej samosprávu, zamedziť obchádzanie štandardných legislatívnych procesov. Je pre nás dôležité, aby na Slovensku boli princípy transparentného a inkluzívneho legislatívneho procesu striktne  dodržiavané a  dialóg so samosprávami bol jednoznačne posilnený.