Preskočiť na obsah

Info a prihláška pre mladýchdo projektu Erasmus+ do Čiech

Zverejnené 16.3.2023.

nfomácie o projekte pre mladých, ktorí sa môžu zúčastniť aktivity v Čechách.
 
Názov projetu: Výměna zkušeností s cílem zvýšit zapojení mládeže ve venkovských oblastech do rozhodovacích procesů
Projekt sa realizuje cez program Erasmus+.
Cieľová skupina: mladí ľudia vo veku 16 až 30 rokov.
Termín: 3.-5. mája 2023
Miesto: Osek, Česká republika
Obsah a ciele projektu: Docieliť zapojenie vidieckej mládeže do rozhodovacích procesov o rozvoji vidieka, tak aby reflektoval ich potreby a požiadavky a život na ňom sa pre nich viac zatraktívnil. Chceme tak zamedziť migrácii mladých ľudí do väčších urbanistických celkov (tzv. „starnutie“ obyvateľstva) a naopak z nich prilákať ďalšiu mládež, ktorá by tu žila a pracovala.
MAS (miestne akčné skupiny) ako realizátori stratégií CLLD majú kompetencie a zdroje pre implementáciu metód vidieckych parlamentov mládeže na území SR.
Program návštevy bude pozostávať z prezentácií príkladov dobrej praxe, exkurzií, workshopov na danú tému a stretnutí s miestnymi aktérmi na vidieku.
Všetky náklady spojené s realizáciou aktivity sú plne hradené z programu Erasmus+.
Záujemci nech vypíšu prihlášku na danom linku:
https://forms.gle/oPSLXMLe6Mc85ZpW9
 
Prihlasovanie je otvorené do konca marca.